Opšti uslovi Pijace MOJ SALAŠ

1. Prodavci na pijaci mogu biti samo proizvođači koji su registrovani kod Zelene mreže Vojvodine i koji su od nje dobili dozvolu za učešće na pijaci. Na pijaci je dozvoljena prodaja proizvoda iz sopstvene proizvodnje: sve vrste zdravstveno bezbedne hrane (prednost ima hrana iz organske proizvodnje), zanatski i proizvodi iz domaće radinosti, suveniri i rukotvorine. Sva roba koja se prodaje mora biti registrovana kod Zelene mreže Vojvodine.

2. Proizvodi koji se prodaju na pijaci su podložni kontroli kvaliteta i zdravstvene bezbednosti koju vrši ovlašćeni inspektor (sanitarni, ekološki i drugi). Zabranjuje se prodaja proizvoda koji ne zadovoljavaju uslove navedene u stavu 1. i 2, a proizvođačima – prodavcima tih proizvoda se oduzima dozvola za učešće na pijaci.

3. Proizvodi koji se izlažu na tezgi (posebno hrana) moraju biti atraktivno upakovani, isključivo u prirodne materijale i jasno obeleženi (naziv proizvođača i drugo).

4. Svaki proizvođač – prodavac je odgovoran za transport svoje robe do i od pijace, izlaganje robe i uređenje prodajnog mesta, prodaju i pakovanje robe, ukanjanje neprodate robe i čišćenje prodajnog mesta.

5. Naknada za prodajno mesto se za prvu, promotivnu pijacu ne plaća, a za svaku sledeću pijacu se naplaćuje naknada za prodajno mesto srazmerna osnovnim troškovima pijace.

6. Za prvu, promotivnu pijacu se neće naplaćivati troškovi organizacije, promocije i razvoja pijace. Za svaku sledeću pijacu proizvođači – prodavci su u obavezi da samostalno izdvoje procenat (u dogovorenoj visini, uobičajeno je 10%) za organizaciju, promociju i razvoj pijace Moj salaš.

7. Na prvoj, promotivnoj pijaci preporučuje se prodaja robe po cenama nižim od cena na drugim pijacama u Novom Sadu.

8. Proizvođači – prodavci na pijaci se moraju prijaviti odgovornom licu pijace minimum pola sata pre početka radnog vremena pijace i navesti vrstu robe i količinu koju su doneli za prodaju. Odgovorno lice im dodeljuje mesto za prodaju. Sva prodajna mesta moraju biti očišćena najkasnije pola sata po završetku radnog vremena pijace.

9. Svako ko dođe na pijacu, proizvođač – prodavac ili kupac, dolazi na sopstveni rizik. Za svojstva i kvalitet robe i prodaju odgovara proizvođač – prodavac.

10. Sve nezgode, povrede i nepravilnosti u radu odmah se prijavljuju odgovornom licu pijace.

11. Svesno narušavanje pravila pijace (prodaja robe koja nije registrovana u Zelenoj mreži Vojvodine, nedolazak na pijacu bez opravdanja, remećenje pijačnog reda i mira, neurednost prodajnog mesta u toku i po završetku rada pijace i drugo) povlači isključenje iz učešća na pijaci.