Akt o priznavanju prioriteta obnovljivih energetskih izvora

Zelena mreža Vojvodine se od svog osnivanja zalagala za promociju i upotrebu obnovljiih energija. U okviru svojih projekata promovisala je upotrebu malih instalacija za dobijanje energije iz obnovljivih izvora na salašima i u poljoprivredi.

Takodje, prilikom donošenja Zakona o energetici Republike Srbije zalagala se za što veću liberalizaciju upotrebe instalacija za dobijanje energije iz obnovljivih izvora. U okviru ovih aktivnosti prevela je i „Akt o priznavanju prioriteta obnovljivih energetskih izvora“ koji vam u nastavku u celosti donosimo.

 

Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources

Akt o priznavanju prioriteta obnovljivih energetskih izvora

(Renewable Energy Sources Act – EEG)

Akt o priznavanju prioriteta obnoviljim energetskim izvorima (EEG) donet je u donjem domu Parlamenta SR Nemačke (Bundestag) 25. februara 2000. godine. On reguliše kupovinu i obeštećenje energije dobijenom isključivo iz obnovljivih izvora.

Gornji dom Parlamenta (Bundesrat )je doneo Akt 17. marta 2000. godine. Republike na kojima je na vlasti SPD ili Crveno-zelena koalicija, gradovi Berlin, Bremen i Hamburg- u kojima vlada koalicija SPD i CDU – i republika Thuringia koju vodi CDU, glasale su za Zakon. Republike u kojima su na vlasti CDU/CSU i FDP glasale su protiv Zakona. Oblast Rhineland ostala je uzdržana.

Posle odobrenja zakona od strane nemačkog predsednika i publikovanja u Saveznom službenom listu (Federal Law Gazette), EEG je stupio na snagu 1. aprila 2000. godine.

Nudimo vam kompeletan tekst kao i Memorandum objašnjenja vladajuće koalicije SPD i Bundnis90/Zelene partije.

Kompenzacione stope su sledeće:

 

 • Struja dobijena snagom vetra – 6,19 evrocenti do 9,10 evrocenti/KWh (12,1 Pfennig/Kwh i 17,8 Pfenninga/Kwh).
 • Struja dobijena iz fotovoltičkih sistema: – od 2002. godine: min. 48,1 evrocent/Kwh (94 Phenninga/Kwh)
 • Struja dobijena u hidroelektranama: min. 7,76 evrocenti/Kwh (15 Pfenninga/Kwh)
 • Struja proizvedena sagorevanjem biomase- 8,70 evrocenti do 10,23 evrocenti/Kwh (17 i 20 Pfenninga/Kwh)
 • Struja dobijena iz geotermalnih izvora- 7,16 evrocenti do 8,95 evrocenti/Kwh (14 pfenninga/Kwh i 17,5 pfenninga/kWh)

 

Akt o priznavanju prioriteta obnoviljih energetskih izvora

Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources

(Renewable Energy Sources Act)

Član 1

Svrha Akta

Svrha ovog Akta je da omogući održivi razvoj energetskih potencijala radi kontolisanja globalnog zagrevanja i zaštite životne sredine i da se procentualno poveca ukupni ucinak obnovljivih energetskih izvora u ukupnom snabdevanju energije; u cilju udvostrucenja ucinka obnovljivih energetskih izvora u ukupnoj potrosnjii energije do 2010. godine, u skladu sa ciljevima definisanim od strane Evropske unije i Savezne Republike Nemačke.

 

Član 2

Prostor primene Akta / Scope of Application

 

 1. Ovaj Akt uređuje kupovinu i kompenzaciju na naplati struje dobijene isključivo hidrodimičkom energijom, energijom vetra, energijom solarne radijacije, energije geotermičkih izvora, energijom prirodnog (neprečišćenog) gasa, energijom dobijenom sagorevanjem agrarnih biljaka, uglja ili biomase u okviru teritorijalnog zahvata ovog Akta ili u okviru iskljucivo nemačke ekonomske zone. Naplata kompenzacije obuhvata sve uslužne kompanije koje upravljaju mrežom za javno snabdevanje energijom (elektrodistibuteri).
 2. Savezno ministarstvo za zaštitu prirodne sredine, ocuvanje prirode i nuklearnu bezbednost ce imati ovlascenje da u skladu sa Saveznim ministarstvom za ishranu, poljoprivredu i šumarstvo kao i sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i tehnologiju- donosi zakone usvajanjem uredbe pod nadleznoscu odluke nemacke skupstine. Pomenuta uredba ce specifikovati koje supstance i tehnički procesi povezani sa koriscenjem biomase spadaju pod nadleznost ovog Akta; povrh toga, uredbom ce biti odredjeni relevantni standardi zastite životne sredine.
 3. Pomenuti akt neće se primenjivati na struju proizvedenu u hidroelektranama, instalacijama na pogon prirodnog gasa ili od otpada agrarnih biljaka sa kapacitetom preko 5 megavata; na instalacijama u kojima se struja proizvodi od biomase, sa električnim kapacitetom preko 20 megavata; struju proizvedenu na instalacijama cijih je preko 25 odsto u vlasnistvu Savezne republike Nemačke ili jedne od nemačkih federalnih država; struju proizvedenu na instalacijama za generisanje elektriciteta iz solarne radijacije sa elektricnim kapacitetom preko 5 megavata; kad su u pitanju instalacije koje nisu sklopu ili izgrađene na objektima čije primarna namena nije generisanje solarne radijacije, gornja granica kapaciteta je preko 100 kilovata.
 4. Pod novim instalacijama podrazumevace se instalacije koje su pustene u pogon nakon stupanja na snagu pomenutog Akta. Reaktivirirane ili modernizovane instalacije podrazumevace se kao nove instalacije ukoliko su glavne komponente zamenjene. Pod modernizovanim instalacijama će se podrazumevati one kod kojih glavni troškovi modernizacijei iznose najmanje polovinu investicionih troškova potrebnih za izgradnju potpuno nove instalacije. Postojeće instalacije ce biti one instalacije koje su pustene u pogon pre stupanja na snagu pomenutog akta.

 

 

Član 3

Obaveze kupovine i plaćanja nadoknade / Obligation to Purchase and Pay Compensation

 

 1. Mrežni operateri će biti u obavezi da uspostave svoju elektodistributivnu mrežu kao sto je definisano u gore navedenom članu 2; da na prvom mestu kupuju struju proizvedenu na instalacijama; da isplacuju nadoknadu dostavljaču struje u skladu sa sa odredbama definisanim u članovima 4 do 8. Prethodno pomenuta obaveza ce se odnositi na operatera cija mreza je najbliza lokaciji instalacije za generisanje struje, pod uslovom da je mreza tehnički pogodna za tu vrstu struje.Mreža će preuzeti obavezu priključenja čak ako mrežni operater treba da nadogradi mrežu sa prihvatljivim ekonomskim troškovima. Mrežni operateri će biti u obavezi da nadograde mrežu u odredjenom vremenskom roku ukoliko interesna grupa koja koristi struju tako zahteva. Podaci o mreži i podaci o dobijenoj elektricnoj energiji na instalacijama treba da budu dostupni kada je to neophodno da bi mrežni operater i interesna grupa koja koristi struju mogli da obave planiranje i utvrde tehničku pogodnost mreze.
 2. Shodno pravilima definisanim u Članovima 4 do 8, mrežni operater uzvodnog voda biće u obavezi da plati količinu energije kupljene kako je definisano u klauzuli (1) iznad. Ukoliko ne postoji domaći vod mreže na odredjenom području, prvi susedni domaći mrežni operater će biti u obavezi da kupi i plati kompenzaciju za struju, kako je definisano na pocetku ovog clana.

 

 

Član 4

Obavezna kompenzacija za elektricnu struju proizvedenu od hidrodinačke energije, prirodnog (neprečišćenog) gasa, uglja i od otpadaka agrarnih biljaka

Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu od hidrodinačke energije, prirodnog (neprečišćenog) gasa, uglja, i od otpadaka agrarnih biljaka iznosice najmanje 15 pfenninga po kilovatčasu. Kad je u pitanju struja proizvedena sa instalacija električnog kapaciteta preko 500 kiliovata, gorepomenuto će se primenjivati samo za onaj deo ukupne struje tokom godine koja odgovara odnosu 500 kilovata prema ukupnom kapacitetu instalacije, izrazenog u kilovatima; kapacitet se računa kao godišnji prosek efektivnog električnog kapaciteta merenog mesecno tokom godine. Cena za preostalu struju iznosice najmanje 13 pfeninga po kilovatčasu.

 

Član 5

Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu od biomase

Sledeća kompenzacija je obavezna za struju proizvedenu od biomase:

 

 • Najmanje 20 pfeninga po kilovatčasu ukoliko se radi o instalacijama sa instaliranim električnim kapacitetom do 500 kilovata.
 • Najmanje 18 pfeninga po kilovat času ukoliko se radi o instalacijama sa instaliranim kapacitetom do 5 megavata.
 • Najmanje 17 pfeninga po kilovatčasu ukoliko se radi o instalacijma sa instaliranom efektivnim kapacitetom od preko 5 megavata; ova odredba neće biti pravosnažna pre stupanja na snagu odredbe propisane u drugoj rečenici Člana 2(1).

 

Prva odredba druge rečenice Člana 4 iznad primenjivace se mutatis mutandis.

 

Član 6

Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu iz geotermalnih izvora

Sledeća kompenzacija je obavezna za struju proizvedenu iz geotermalnih izvora:

 

 • Najmanje 17.5 pfeninga po kilovatčasu za instalacije električnog kapaciteta do 20 megavata i,
 • Najmanje 14 pfeninga po kilovatčasu za instalacije elektricnog kapaciteta od preko 20 megavata..

 

Prva odredba druge rečenice Člana 4 iznad primenjivace se mutatis mutandis.

 

Član 7

Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu snagom vetra

 

 1. Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu snagom vetra iznosice najmanje 17.8 pfeninga po kilovatčasu za period od pet godina od dana pustanja u pogon instalacije. Stoga, obavezna kompenzacija za instalacije koje, tokom ovog perioda vremena, postignu 150 procenata refentne dobiti izračunate za refentnu instalaciju opisanu u Anexu ovog dokumenta, iznosice najmanje 12.1 pfeninga po kilovatčasu. Za druge instalacije, period naznacen u prvoj rečenici iznad, biće prolongiran za dva meseca za svakih 0.75 procenata dobiti koja ostaje ispod 150 procenata od ukupne referentne dobiti. Ukoliko je struja proizvedena na instalacijama lociranim najmanje tri nautičke milje prema moru od granice teritorijalnih voda i ukoliko su instalacije pustene u pogon od 31. decembra 2006. godine, vremenski periodi navedeni u prvoj i drugoj rečenici iznad, biće devet godina.
 2. Za postojeće instalacije, datum pustanja u pogon kao što je definisano u prvoj rečenici (1) gore poklapace se sa datumom stupanja na snagu ovog akta. Za ove instalacije, period definisan u prve tri rečenice (1) gore biće smanjen za polovinu operativnog trajanja instalacije od datuma stupanja na snagu ovog akta; u svakom slučaju, ovaj period neće biti manji od četiri godine počevsi od dana stupanja na snagu ovog akta. Ukoliko P-V linije nisu dostupne za ovakve instalacije, autorizovane institucije imenovane u Anexu, vrsice neophodne proračune na osnovu projektnih dokumenata odredjene instalacije.
 3. Od 1. januara 2002. godine, najmanja kompenzacija navedena u (1) iznad, biće smanjena za 1,5 procenata godišnje za nove instalacije pustene u pogon od gore navedenog datuma; suma koja se plaća biće zaokružena na jednu decimalu.
 4. Za impementaciju odredaba iz (1) gore, Savezno ministarstvo ekonomije i tehnologije imace ovlascenje da usvoji odredbu i pravila za izracunavanje refentne dobiti.

 

 

Član 8

Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu od sunčeve radijacije

 

 1. Obavezna kompenzacija za struju proizvedenu od sunčeve radijacione energije iznosice najmanje 99 pfeninga po kilovatčasu. Od 1. januara 2002. godine, najmanja kompenzacija biće smanjena za 5 odsto godišnje za nove električne instalacije pustene u pogon pocevsi od ovog datuma; suma koja se plaća biće zaokruživana na jednu decimalu.
 2. Obaveza plaćanja kompenzacije kao što je navedeno u (1) gore neće se primenjivati na fotovoltne instalacije pustene u pogon posle 31. decembra godine tokom koje te fotovoltne instalacije ostvare ukupni instalirani kapaciteti od 350 megavata. Pre prestanka obaveza plaćanja kompenzacije specifikovane u (1) iznad, Nemački parlament usvojiće kompenzacionu šemu koja će omogućiti mreznim operaterima da rekonstruisu instalacije kako bi ostvarili dobit, uzimajući u obzir pad jedinične cene do tada ostvarene u oblasti sistemskog inženjeringa.

 

 

Član 9

Osnovne odredbe

 

 1. Minimalna kompenzaciona suma naznacena u Članu 4 do 8 biće plaćana za novo postavljene instalacije tokom perioda od 20 godina posle godine pustanja u pogon, izuzev za instalacije koje generišu struju hidrodimačkom snagom. Za instalacije koje su pustene u pogon pre stupanja na snagu ovog Akta, 2000. godina ce se smatrati kao kao godina pustanja u pogon.
 2. Ukoliko se struja proizvedena na različitim instalacijama obracunava putem obicnog mernog instrumenta, kalulacija sume različitih stopa kompenzacije za naplatu zasnivace se na maksimalnom efektivnom kapacitetu svakog sastavnog dela instalacije. Ukoliko je struja proizvedena iz nekoliko konvertora snage vetra, kalkulacija kompenzacije zasnivace se na kulmulativnoj vrednosti pomenutih instalacija.

 

 

Član 10

Troškovi umrežavanja

 

 1. Troškove umrežavanja instalacija, kako je naznačeno u Članu 2 iznad, sa tehnički i ekonomski najpogodnijim mrežnim priključkom, snosiće instalacioni operateri. Impelementacija prikljucka mora se slagati sa tehničkim zahtevima mrežnog operatera kako je definisano u Članu 16 Energiewirtschaftsgesetz (Energy Management Act) iz 24. Aprila 1998 (Federal Law Gazette I, p. 730). Instalacionim operaterima konekciju ce i implementirati ili mrežnog operatera ili treća kvalifikovana strana.
 2. Troškovi nadgradnje mreže iskljucivo radi prikljucenja nove instalacije (u skladu sa Članom 2) koja će primati i prenositi energiju kroz mrežu za javno snabdevanje, snosiće mrežni operater čija mreža treba da se nadogradi. Mrežni operater naznacice tacni iznos investicije, prezentujući detaljno troškove nadogradnje. Mrežni operater imaće pravo da doda troškove nadogradnje prilikom odredjivanja cifre za naplacivanje korišćenja mreže.
 3. U slučaju spora nadležan je centar koji će odrediti Savezno ministarstvo za Ekonomiju i Tehnologiju, ukljucujuci stranke u sporu.

 

 

Član 11

Obrazac balansa na nacionalnom nivou / Nation-wide Equalisation Scheme

 

 1. Transmisioni mrežni operateri biće obavezni da zabeleze bilo koju razliku u kolicini kupljene energije i kompenzacione naplate definisane u Članu 3 gore i da ujednače ove razlike, u skladu sa sledećom odredbom.
 2. Do 31 marta svake godine, transmisioni mrežni operateri ustanovice količinu kupljene energije u skladu sa Članom 3 iznad i procentualni udeo koji pomenuta količina prestavlja u odnosu na ukupnu količinu energije isporučene krajnjim potrošačima direketno od strane operatera ili indirektno preko nizvodne mreže. Ukoliko su transmisioni mrežni operateri obezbedili količinu energije veću od prosečnog dela, bice u obavezi da prodaju energiju i prime kompenzaciju od drugih mrežnih operatera u skladu sa Članovima 3 do 8, sve dok drugi operateri ne obezbede količinu energije jednaku prosecnom delu.
 3. Mesečno instaliranje biće plaćano u skladu sa ujednacenom količinom i ocekivanim isplatama.
 4. Kompanije koje ispostavljaju elektricnu struju krajnjim potrosacima bice u obavezi da kupuju i placaju kompenzaciju za onaj deo elektricne struje koji je njihov stalni mrezni transmisioni operater kupio u skladu sa odredbama (2) iznad.