IFOAM, Organics International, Deklaracija o stvaranju mosta ka Organik 3.0, 18. Svetski kongres, Istanbul, Turska 13-15. 10. 2014. godine - Zelena mreža Vojvodine

Vesti

Istanbul, Turska
IFOAM, Organics International, Deklaracija o stvaranju mosta ka Organik 3.0, 18. Svetski kongres, Istanbul, Turska 13-15. 10. 2014. godine

2014-11-10 08:48:24 | Kategorija: Srpski

Istanbul, Turska<br> IFOAM, Organics International, Deklaracija o stvaranju mosta ka Organik 3.0, 18. Svetski kongres, Istanbul, Turska 13-15. 10. 2014. godine

Preambula

Mi, ljudi koji razmišljamo na organski način, okupili smo se da pomognemo društvu tako što ćemo koristiti inovativne načine korišćenja principa organske poljoprivrede da bismo pomogli čovečanstvu da opstane na Zemlji. Budući da smo posvećeni da na primeru pokažemo kako možemo da se suočimo sa izazovom održivosti, dodatno se trudimo da izgradimo mostove ka drugim ljudima, organizacijama i institucijama. Tokom 18. Svetskog organskog kongresa, zajedno smo napravili korak unapred ka razvijanju Organik 3.0, novog koncepta za ono kako mi doživljavamo naš poljoprivredni sistem, kako osmišljavamo život i strategiju za budućnost.

Naša dostignuća

Glas pionira organske proizvodnje se čuo (Organik 1.0), milioni ljudi su stekli široko obrazovanje i stvorili alternativna tržišta koja dokazuju da su poljoprivredni sistemi, zasnovani na agroekologiji i lancima održivih vrednosti, izvodljivi i korisni. Milioni ljudi proizvode, iznose na tržište i konzumiraju organske proizvode kao deo formalno sertifikovanih lanaca u vrednosti od preko 65 milijardi dolara, pored neizmernih proizvedenih i prodatih dodatnih miliona u okviru alternativnih tržišnih sistema (Organik 2.0). Naš uticaj na globalnu svest o pitanjima održivosti prevazilazi naš direktni uticaj na tržište, tako što utiče i podstiče druge takve inicijative.

Naša vizija i doprinos

Predviđamo organski pristup koji dovodi do opšteg dobra, koji svi dele, putem kog potrošači, kreatori dešavanja, poslovanja i sve druge organizacije vrednuju organska načela kao vodeći pristup održivosti – pristup koji stalno pokazuje napredak i vodeći način ka pozitivnom uticaju.

Znamo kako organska poljoprivreda može da hrani svet. Ona spasava ljude iz siromaštva tako što im daje priliku da od nje žive, daje im hranu bogatu hranljivim materijama iz obnovljivog plodnog tla, ekosistema koji napreduju i uzajamno zavisnih lanaca vrednosti koji stvaraju lance ljudi koji jedne druge podržavaju. Na osnovu saznanja o različitim kulturama i tradicijama, i dodatno obogaćeni relevantnim naučnim principima agroekologije, organski principi i praksa pokazuju kako se može poboljšati privatna poslovna etika i javna uprava.

Organska praksa se sve više prikazuje kroz naučne studije i širenje iskustva, kao nešto što preokreće globane trendove koje stvara dominantna poljoprivredna paradigma, a u vezi sa klimatskim promenama, siromaštvom, pothranjenošću, izlaganjem toksinima, degradacijom ekosistema, iscrpljivanjem resursa i društvenom marginalizacijom. Organskom praksom je moguće baviti se u malim, srednjim i velikim okvirima. Ona stvara zajednice, poboljšava kulture, čuva raznolikost biološkog sveta, neguje tradicionalno znanje i inovacije i poštuje ljudska prava.

Naš pristup

Izjavljujemo da organski pristup ne predstavlja tržišnu nišu; on bi trebalo da predstavlja glavni tok u jednom društvu, kao što bi trebalo da dobije podršku za nastavak sopstvenog širenja i unapređenja. Pozivamo sve da prihvate i prigrle organski pristup kao suštinu održivosti u poljoprivredi, osnovu na kojoj se može izgraditi istinski održiva budućnost.

Posvećeni smo organskom pristupu, koji sve više postaje inkluzivan i pristupačan, transparetan i sveobuhvatan, koji poštuje različitosti i podstiče dolaženje do lokalnih rešenja za lokalne izazove. Obećavamo da ćemo pomoći u koordinaciji aktivnosti među našim članstvom, ali i šire, na sinergetski način. Mi poštujemo i utičemo na globalne trendove u vezi sa potrošnjom i razvojem tržišnih mehanizama da bismo pomogli da čak i najslabije karike proizvodnog lanca napreduju. Koristimo priliku da povećamo prisustvo na svim tržištima, od lokalnih do međunarodnih, kao i to da poboljšamo i obnovimo kredibilne metodologije tržišnih garancija. Stvaraćemo zajedničke mreže i saveze sa zainteresovanim stranama sa kojima delimo ciljeve i angažovaćemo ih u reformama poljoprivrednog sektora.

Nastavljamo da širimo obim proizvoda koje, pored hrane, stvaramo, na tekstil, proizvode za negu tela, šumarstvo, energetiku i hortikulturne usluge, koje podrazumevaju sve geografske širine i demografiju, seosku i gradsku sredinu, za sve sektore koji koriste poljoprivredu kao svoju bazu.

Naše angažovanje i posvećenost

Pozivamo sve zainteresovane strane da nam se pridruže u potvrđivanju naše međuzavisnosti i da preuzmu zajedničku odgovornost za kolektivno zdravlje i prosperitet čovečanstva. Tražimo reformu kursa i da se da snaga organskoj paradigmi i da se podržava u njenim stavovima, obrazovnim kampanjama i alatima. Sežemo ka drugima i gradimo mostove da bismo smanjili negativni uticaj poljoprivrednih praksi i unosa, da bismo stvorili raznovrsnost, poboljšali ishranu stanovništva i njegovo zdravlje.

Posvećeni smo tome da se omogući veoma rašireno usvajanje vodećih organskih praksi, tako što će se pažnja usmeriti na proizvođače koji će moći da se prebace sa neorganske prakse na organsku, odnosno koji će poboljšati postojeće organske prakse. Nadalje se obavezujemo da ćemo zastupati i stvarati tržišne prilike i njihove vrednosne lance proizvodnje, tako da im organska proizvodnja pruži stabilna i privlačna sredstva za život, održavanje porodice i zajednice. Negovaćemo, obrazovati i osposobiti nove i mlade organske poljoprivrednike i potrošače, koji će postati sledeća generacija lidera koji će biti lučonoše na putu ka zdravim zajednicama i napretku društva. Obavezujemo se da ćemo dovesti do raznovrsnosti u sistemimam i proizvodima da bismo ekosistemu pružili više šanse, zdravlje i beneficija.

Nastojimo da uspostavimo prisustvo organskog i stalni glas u upravljanju i formiranju kursa koji predstavlja interese i ideje organskog pokreta, i prepoznaje i nagrađuje prednosti koje on donosi. Više ćemo se potruditi da se organski proizvođači i potrošači zaštite od nefer poslovanja, kao i da zagađivači budu odgovorni za svoje postupke.

Pozivamo, nadalje, svoje članstvo, naše saveznike i sve druge koji žele da uče i steknu korist od organske paradigme da odrede ljudske i finansijske resurse za dalje poboljšanje u dostignućima organske paradigme. Posvećeni smo ostvarenju daljeg razvoja i širenja rezultata naučnih istraživanja po čitavom spektru pitanja, kako bismo do najvišeg nivoa dovelo pozitivan uticaj organskog. Posvećeni smo dodatnom traženju, stvaranju i deljenju stručnog znanja i tehnika; revitalizaciji znanja na lokalu i deljenju semena i sorti koje bi bile otvoreni izvor beneficija za čitav svet.

Pozivamo da se započne razmena sa onima koji nastoje da reše izazove održivosti, da dele sa drugima svoje znanje, tehnike, metodologije i tehnologije, tako da i oni mogu da se integrišu u usklađivanje sa principima organske poljoprivrede, sprovedu u praksu obnovljenu svest o međuzavisnosti naroda i ekosistema i njome prožmu društvo u kome će korist imati svi koji podele sa drugima. Priznajemo sposobnosti i inovacije drugih pojedinaca i grupa koje su delovale uglavnom van organskog pokreta a koje nude mogućnosti za nove saveze, saradnju i sinergiju.

Obeležavamo naš kolektivni put ka napred pod imenom Organik 3.0, i na taj način označavamo sledeći talas organskog pokreta, i podstičemo sve stranke da proaktivno podržavaju agroekološke pristupe i iskomuniciraju ovaj kvantni skok ka napred.

Dodatak

Načela organske poljoprivrede

Načelo zdravlja:
Organska poljoprivreda održava i unapređuje zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete kao nešto što je jedno i nedeljivo.

Načelo ekologije:
Organska poljoprivreda se zasniva na živim ekološkim sistemima i ciklusima, na radu s njima, njihovom oponašanju i pomoći da se održe.

Načelo pravičnosti:
Organska poljoprivreda se oslanja na odnose koji osiguravaju pravičnost u odnosu na zajedničku prirodnu sredinu i životne mogućnosti.

Načelo brige:
Organskom privredom se upravlja na oprezan i odgovoran način da bi se zaštitilo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija, kao i životna sredina.

Definicija organske poljoprivrede

Organska poljoprivreda je proizvodni sistem koji održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Ona se oslanja na ekološke procese, biološku raznovrsnost i cikluse prilagođene lokalnim uslovima, a ne na korišćenje sistema koji će dovesti do neželjenih efekata. Organska poljoprivreda kombinuje tradiciju, inovacije i nauku i korist zajedničke životne stredine i promoviše fer odnose i dobar kvalitet života za sve koji su u nju uključeni.

IFOAM

Osnovan 1972. Godine, Ogranics International je međunarodna globalna akciona mreža i međunarodna krovna organizacija za organski pokret. U ovom trenutku, IFOAM predstavlja više od 750 organizacija članica u preko 100 zemalja. Među filijalama IFOAM-a su, na primer, udruženja organskih poljoprivrednika, organizacija iz organske prehrambene industrije i pravične trgovine, istraživačke institucije kao i sertifikatori. IFOAM zastupa zajedničke interese organskog pokreta zasnovanog na principima organske poljoprivrede (ekologija, zdravlje, pravičnost i zaštita). Svetsko usvajanje ekološki, društveno i ekonomski zdravih sistema, zasnovanih na principima organske poljoprivrede, jeste IFOAM-ov najviši cilj.


Sledeća strana: Održiva poljoprivreda


EDUECO
EDUECO

Akcioni plan za budućnost organske proizvodnje u EU


[ | 71 Kb | 2014-10-29 21:37:13]

Pannonia organica - edukacije i radionice projekta


[ | 2222 Kb | 2013-12-18 13:30:22]

Pannonia organica - promotivni flajer


[ | 2915 Kb | 2013-12-18 13:27:58]

PROIZVOĐAČI

Prodavci pijace Moj salaš

PRODAVNICA "MOJ SALAŠ"

Prodavnica