Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj doneo je rešenje o zabrani bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac«

Nakon prijave Zelene mreže Vojvodine i advokatske kancelarije Dobrosavljev Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj o protivzakonitom vršenju rudarskih aktivnosti bez pribavljenih dozvola nadležnih organa na kopu »Kišnjava glava« u Nacionalnom parku »Fruška gora« – Sektor za inspekcijske poslove Sekretarijata doneo je rešenje o zabrani izvođenja bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac«.

U nastavku vam dostavljamo integralnu verziju objašnjenja Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, Sektora za inspekcijske poslove:

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽVI RAZVOJ

Sektor za inspekcijske poslove Zelena mreža Vojvodine, 21000 Novi Sad, Pašićeva 24

Povodom vaše prijave zbog izvođenja radova od strane AD Alas Rakovac iz Novog Sada, Jovana Đorđevića 2 na kopovima »Kišnjeva glava« i »Srebro«, a u granicama Nacionalnog parka »Fruška Gora« izveštavam vas o sledećem:

  • pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa republičkim inspektorom za zaštitu životne sredine je izvršila nadzor nad radovima i dokumentacijom AD Alas Rakovac dana 20.06.2007. godine i konstatovala da se na kopu »Kišnjeva glava- Rakovac« radovi na vađenju kamena trahita izvode suprotno Zakonu o nacionalnim parkovima, Zakonu o zaštiti životne sredine i Prostornom planu područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine. Naime, članom 6. stav 1. tačka 6. Zakona o nacionalnim parkovima, na području nacionalnog parka zabranjeno je ekspoloatisati mineralne sirovine, osim za privremena pozajmišta u zoni III stepena, ako je to određeno prostornim planom područja nacionalnog parka. Za Nacionalni park »Fruška gora« donet je Prostorni plan područja posebne namene Fruške gore do 2022. godine (»Službeni list APV«, broj: 16/04) u kojem je, u delu III OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA tačka 3. Privreda, podtačka 3.4. Mineralne sirovine na strani 353. navedeno da »u cilju realizacije smernica PP Republike Srbije potrebno je da »Rudnici nemetala – Rakovac«, u skladu sa važećom zakonskom regulativom urade i verifikuju potrebnu zakonom predviđenu, plansku i tehničku dokumentaciju rekultivacije postojećih kopova. Dalja aktivnost na kopovima vršiće se u skladu sa tim planovima i projektima i isključivo kao deo tehničke rekultivacije.« Nadalje, u poglavlju IV PRAVILA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠćENJA PLANSKOG PODRUčJA, pod tačkom 1.4. Opšta pravila, uslovi i mere zaštite prirodnih vrednosti pod režimom III stepena zaštite u alineji 3. je navedeno da nisu dozvoljene aktivnosti na eksploataciji mineralnih i nemineralnih sirovina.S obzirom da navedenim Prostornim planom nije dozvoljena eksploatacija, a da se mogu izvoditi samo radovi na rekultivaciji postojećeg kopa, saglasno članu 16. Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, broj:135/04), A.D. »Alas-Rakovac« nezakonito izvodi radove na kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« jer nije pribavilo saglasnost na projekat rekultivacije od strane ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.
  • pokrajinski inspektor je, saglasno navedenom činjeničnom stanju, doneo rešenje kojim se A.D.  Alas-Rakovac zabranjuje izvođenje bilo kakvih radova na površinskom kopu »Kišnjeva glava – Rakovac« do pribavljanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine na projekat rekultivacije površinskog kopa »Kišnjeva glava – Rakovac«. Kada je u pitanju kop »Srebro« izveštavamo vas da u vreme vršenja nadzora nisu konstatovane nikakve aktivnosti na istom.

Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine Snežana Stević