Žalba protiv kompleksa za reciklažu guma na granicima Gornjeg podunavlja

Žalba protiv Rešenja načelnika odeljenja za inspekcijske poslove kojim se određuje Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje i rada poslovnog kompleksa za reciklažu guma Acitvex AD nosioca projekta MSC Group HGmbH, 1170 Wien Rupertusplatz 1/3 Austria ATV 14542805 u Robno-transportnom centru u Apatinu (u daljem tekstu Projekta) 

Pozivamo se na Pravo na žalbu protiv odluke o zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Član 15. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Službeni glasnik RS, broj 135/04). Tvrdimo da je Rešenje načelnika odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Apatin (po zahtevu nosioca projekta br. 501-49/2008-II od 14.05.2008.), dato sa namerom da se odredi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje i rada poslovnog kompleksa za reciklažu guma u Robno-transportnom centru u Apatinu, nezakonita s obzirom da se prilikom izrade generalnog plana Apatina i Izrade detaljne regulacije robno-transportnog centra i slobodne zone u Apatinu nije vodilo računa o postojanju Uredbe Vlade Republike Srbije o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“. Štaviše, u skladu sa citiranom Uredbom i propisanim režimom zaštite izgradnja robno-transportnog centra nije moguća u Rezervatu, niti iznad njega. 

Stoga tvrdimo da je načelnik odeljenja za inspekcijske poslove, suprotno Uredbi Vlade Republike Srbije o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, pozivajući se na Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu,  doneo nezakonito Rešenje kojim se određuje Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta. 

Prostorni planovi se rade na raznim nivoima i oni moraju da budu međusobno usaglašeni.  

Vlada Republike Srbije je 2001. godine donela Uredbu o zaštiti SRP „Gornje Podunavlje“ kojom je utvrdila da se radi o prirodnom dobru od izuzetnog nacionalnog značaja i svrstala ga u I Kategoriju zaštićenih prirodnih dobara. Članom 12 citirane Uredbe, utvrđeno je da se planovi i programi uređenja prostora koji obuhvataju područje ovog Rezervata moraju usaglasiti sa Prostornim planom Republike Srbije i Programom i režimima zaštite utvrđenih ovom Uredbom. Za područje SRP „Gornje Podunavlje“ neophodno je da se donese odgovarajući prostorni plan u skladu sa zakonom. 

Prostorni planovi treba da rasporedom funkcija i delatnosti u prostoru, osim prostornog i društvenog razvoja, daju najpovoljnija rešenja da bi se istovremeno na najbolji način rešili problemi životne sredine a spornim Rešenjem dozvoljava se otpočinjanje izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu prljave tehnologije koja podrazumeva privremeno deponovanje i reciklažu guma na domaku grada Apatina (mesto regionalnim planovima nije predviđeno za deponiju) i u granicama prirodnog dobra od izuzetnog nacionalnog značaja. 

Pored toga, naša je zemlja donela Zakon o potrvđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u pograničnom kontekstu po kojoj se moraju uključiti i druge strane u ovom slučaju Republika Hrvatska. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, takođe,  definiše u Članu 32 obaveštavanje o mogućim prekograničnim uticajima susedne države. 

U nadi da ćete osporiti doneto Rešenje Projekta i da će Opština Apatin doneti Strategiju održivog razvoja Opštine Apatin i Plan strateške procene uticaja na životnu sredinu na području planiranog robno-transportnog centra.

 

Content retrieved from: https://www.zelenamreza.org/news/53/56/zalba-protiv-kompleksa-za-reciklazu-guma-na-granicima-Gornjeg-podunavlja.html.