Usvojen novi Zakon o organskoj proizvodnji

Usvojen novi Zakon o organskoj proizvodnji

Skupština Srbije 5. maja 2010. godine usvojila je Zakon o organskoj proizvodnji koji će omogućiti povećanje površina pod organskom proizvodnjom, smanjenje zagađenja iz poljoprivrede, očuvanje vode i zemljišta. Ovim zakonom koji je usaglašen sa regulativom EU, dobija se pravni okvir za praćenje organske proizvodnje, utvrđivanje stvarnih mogućnosti i registraciju obima proizvodnje, što će potencijalno omogućiti i veću pomoć države. Zakon, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 33/10 od 7.maja 2010.godine, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2011. godine, do kada se očekuje da će Akreditaciono telo Srbije dobiti međunarodne akreditacije za organsku proizvodnju, koje će potom dodeljivati kontrolnim organizacijama.

Zakon se odnosi na proizvode biljne i stočarske proizvodnje, i to primarne poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana, ali i na stočnu hranu, seme, rasad i sadni materijal, kvasac koji se koristi kao hrana i hranu za životinje.

Poslove sertifikacije radiće samo kontrolne organizacije koje su ovlašćene od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, koje će voditi i evidenciju o njima, čime će se urediti rad kontrolnih organizacija i omogućiti kažnjavanje onih koje rade, a nemaju ovlašćenje u oblasti kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, ali omogućiti i da se zaštiti poreklo domaćeg proizvoda na stranom tržištu.

Postupak uključenja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se na osnovu prijave koju proizvođač podnosi ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji, sa kojom sklapa ugovor nakon čega počinje period konverzije iz konvencionalne u organsku proizvodnju.

Proizvođač organskih proizvoda biće dužan da o svojoj proizvodnoj evidenciji obaveštava kontrolnu organizaciju svake godine i to o dinamici proizvodnje useva i o parcelama. Ovlašćene kontrolne organizacije biće dužne da Ministarstvu jednom mesečno dostave izveštaj o organskoj proizvodnji, što će državi omogućiti vođenje zbirne evidencije o toj proizvodnji.

Tehnološki postupak prerade u organskoj proizvodnji odvijaće se bez mešanja proizvoda iz organske proizvodnje sa sastojcima, supstancama i proizvodima iz perioda konverzije, odnosno proizvodima iz konvencionalne proizvodnje, kao i bez upotrebe jonizujućih zračenja, genetski modifikovanih orgainizama i njihovih derivata. Organski proizvodi će moći da se skladište i prevoze samo u posebnim prostorijama, odnosno vozilima, osim ako nisu upakovani i obeleženi. Takođe moći će da se prodaju zajedno sa proizvodima iz konvencionalne proizvodnje samo ako su upakovani.

Zakon predviđa da se proizvodi proizvedeni na taj način označavaju nacionalnim znakom i kodom kontrolne organizacije koja je uradila sertifikaciju proizvoda, odnosno oznakom „organski proizvod“.

Ministarstvo će osnovati Stručni savet za organsku proizvodnju, kao posebnu radnu grupu koja će razmatrati stručna pitanja, davati stručne savete i učestvovati u realizaciji projekata u oblasti organske proizvodnje, a koji će početi da radi 2011. godine.