Komentar Zakona o energetici

Rezultati istraživanja tretiranja obnovljivih izvora energije u predloženom republičkom Zakonu o energetici 

Razvoj upotrebe obnovljivih energija – posebno energije vetra, vode, sunčeve energije i biomase – centralni je cilj energetske politike svetske zajednice i Evropske komisije. Nekoliko je razloga takve zainteresovanosti, a najvažniji sigurno su smanjenje emisije ugljen-dioksida (CO2) , i povećanje udela obnovljivih energija u ukupnom snabdevanju energijom, kako bi se energetski sistemi doveli do održivosti. Obnovljive energije važne su i zbog poboljšanja sigurnosti energetskog snabdevanja i smanjenja zavisnosti zajednice na uvozne energetske izvore. A koliko je teška situacija, konačno, najbolje govori informacija da će se svet uskoro morati suočiti sa nestašicom konvencionalnih energenata, a istaživanja pokazuju da će Evropska unija uskoro uvoziti 70 odsto energetskih potreba , dok će spoljna zavisnost posebno visoka biti u naftnom sektoru u kome će 95% energetskih potreba morati da se uvozi. 

Za razliku od razvijenih zemalja zapadne Evrope, naša zemlja još uvek ne mora da po Kjoto protokolu plaća penale zbog emisije ugljen-dioksida. Ali, njeno strateško i razvojno opredeljenje, sigurno, mora biti usmeravano na dostizanje održivosti energetskog sistema, razvoj koriščenja obnovljih izvora i smanjenje emisije CO2. 

Sigurno je da se prilikom koncipiranja novog Zakona o energetici Republike Srbije vodilo računa o obnovljivim izvorima energije i potrebom njihovog razvoja. U predlogu Zakona, između ostalog, stoji da poslovi Agencije za energetsku efikasnost, regulatornog tela zaduženog za razvoj, obuhvataju i pripremu i sprovođenje inicijativa kojima se podstiče povećana upotreba novih i obnovljivih izvora energije; potom se, u Zakonu, definiše pojam povlašćenog proizvođača električne energije koji ima pravo na subvencije i druge olakšice i sl. Radi stimulacije upotrebe obnovljih energija, u Zakonu se, u članovima 35 i 44, za male proizvođače električne energije (do 0,5 MW) skraćuje dosadašnja komlikovana procedura u pribavljanju mnogih dozvola za izgradnju. U članu 35 mali proizvođači oslobađuje se pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti, dok se u članu 44 oni oslobađaju pribavljanja obavezne energetske dozvole za izgradnju i revitalizaciju objekata. 

Obavezni otkup po subvencionisanim cenama viška proizvedene el. energije na instalacijama, česta praksa posticanja korišćenja obnovljih energija, ipak eksplicitno nije našao mesto u Zakonu. Istina je da se za poslove Agencije za energetsku efikasnost sugeriše politika subvencionisanja korišćenja takvih energija, ali veliki broj instalacija – one koje se koriste za sopstvene potrebe i one do 0.5 MW instalisane snage – ostaće izvan delovanja ovog Zakona i Agencije. Naime, diferencijacijom instalacija za proizvodnju el. Energije za sopstvene potrebe i onih do 0.5 MW snage od ostalih instalacija za dobijanje el. energije iz obnovljih izvora gubi se zakonska mogućnost za pomoć takvim instalacijama. Poznato je da je cena proizvedene el. energije na instalacijama za proizvodnju iz obnovljih energija još uvek relativno veća i da su kapaciteti najkokurentijih instalacija za dobijanje el. energije od snage vetra veći od 25 KW/h, tamo gde su isplativi, ostaje pitanje šta sa viškom te energije – nepotrošenom energijom od strane korisnika – i ko je spreman nju da plaća. 

Dobar primer uređene zakonske regulative okrenute razvoju proizvodnje el. energije od obnovljih izvora upravo je nemački Akt o priznavanju prioriteta obnovljim energetskim izvorima. U njemu se utvrđuje institucija obaveznog otkupa viška proizvedene el. energije (po subvencionisanim cenama) na instalacijama koje se koriste prioritetno za sopstvene potrebe i to na onim čija instalisana snaga ne prelazi 5 MW. Na taj način do subvencija dolaze manje i mnogobrojnije investicije proizvođača el. energije na instalacijama do 5 MW instalisane snage – znači instalacije čija je gornja granica proizvedene snage određivana u skladu sa već postojećim sistemima za dobijanje el. energije čija je najčešća snaga, upravo, od preko 1 MW. 

Zbog svega gore navedenog, Zelena mreža Vojvodine, posebno zbog njenog delovanja na polju ruralnog i održivog razvoj, revitalizacije salašarske proizvodnje i zaštite životne sredine institira na razmatranje predloženog zakona i preporučuje sledeće: 

1. Da se u Zakonu o energetici gornja granica snage od 0,5 MW proizvedene el. energije na energetskih subjekata, koji se oslobođaju pribavljanja licenci i energetckih dozvola (članovi 35 i 44) definiše na 5 MW. 

2. Da se u Zakonu uključi amadman koji će regulisati obavezno priključenje instalacija za proizvodnju el. energija iz obnovljih izvora i velikog sistema (EPS) tako da korisnik alternativnog izvora višak proizvedene el. energije isporučuje EPS-u, a sopstveni manjak preuzima od EPS-a. I da sve to bude regulisano putem dvosmernog brojača. 

3. Neophodnan je i stimulans malih instalacija do 5 MW. Predlažemo sledeće: 

a) da razlika u ceni isporučene i preuzete el. energije bude 15 odsto u korist vlasnika instalacije za proizvodnju el. energije iz obnovljivih energija. 

b) da se oslobode carine sve komponente i kompletan sistem za proizovodnju el. energije iz obnovljivh energija.